Monthly Archives: Februar 2006

Question parlementaire

Manternach, den 21. Februar 2006 Här Lucien Weiler, President vun der Deputéiertechamber 19, um Krautmaart LETZEBUERG Här President, Esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Innenminister resp. den Här Gesondheetsminister weiderzeleeden: