Question parlementaire

Manternach, den 21. Februar 2006

Här Lucien Weiler,
President vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
LETZEBUERG

Här President,

Esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Innenminister resp. den Här Gesondheetsminister weiderzeleeden:

“Zanter Jaaren sin d’Gebailechkeeten vun der «La petite Marquise» am historeschen an touristesche Kär vun Iechternach an engem lamentablen Zoustand. Méngen Informatiounen no huet d’Inspection Sanitaire an hire Rapporen vum 22. Februar 2000 resp. 4. Mäerz 2004 dës Zoustänn ënner anerem klar an däitlech mat dëse Wierder kritiséiert: “Les alentours de la construction sont dans un état indescriptible du point de vue hygiénique et constituent un danger notable pour les enfants du quartier…….incommodant les habitants du quartier….”.

Dës bedauerlech Zoustänn schueden nët nëmmen der touristescher Attraktivitéit vun der Staad Iechternach, mee kënnen aus hygieneschen a sécherheetspolitesche Grënn nët toleréiert ginn; awer anscheinend ass och keng Autoritéit ëmstand, fir dëser bedauerlecher Situatioun en Enn ze maachen.

Well sou eng Situatioun sech jidderzäit och op anere Plaatzen widerhuele kann, wollt ech Iech virum Hannergrond vun der aktueller Legislatioun – notamment dem Dekret vum 14. Dezember 1789 iwer d’Schaafung vun de Gemengen, dem Gesetz vum 27. Juni 1906 iwer d’Ëffentlech Gesondheet an dem Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988 – generell folgend Froe stellen:

1. Wat fir staatlech resp. kommunal Autoritéiten sinn an sou engem Fall verantwortlech fir d’ëffentlech Secherheet an Hygiene?

2. Wat sinn am Besonneschen déi wiirksam an direkt Interventiounsméiglechkeeten vun de Gemengen, fir an sou Fäll kënnen derfir ze suergen, datt d’ëffentlech Secherheet an Hygiene garantéiert ass resp. rëm hirgestallt gët?”

Mat déiwem Respekt,

Roby Mehlen, Deputéierten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.