Monthly Archives: September 2011

« Shared Space »

De Paul Hammelmann ass de leschten Samschdeg am Kontext vun der Mobilitéitswoch bei den „Orange bike days“ matgefuer, eng Organisatioun vun der hollännescher Botschaft zu Lëtzebuerg zesummen mat der Lëtzebuerger Vëlosinitiative, déi dem Vëlo am Beneluxraum méi Gewiicht soll ginn.