Communiqués

« Shared Space »

De Paul Hammelmann ass de leschten Samschdeg am Kontext vun der Mobilitéitswoch bei den „Orange bike days“ matgefuer, eng Organisatioun vun der hollännescher Botschaft zu Lëtzebuerg zesummen mat der Lëtzebuerger Vëlosinitiative, déi dem Vëlo am Beneluxraum méi Gewiicht soll ginn.

D’Schaffbaier vun Echternach – hire Bäitrag zur lëtzebuerger Industriekultur

D’Schaffbaier vun Echternach. Méindes, de 4ten Abrëll invitéiert Intra Muros asbl um 19Auer30 an Salle des Glaces vum Echternacher Lycée op e Virtrag a lëtzebuerger Sprooch vum Professer Carlo Sunnen. D’Schaffbaier vun Echternach – hire Bäitrag zur lëtzebuerger Industriekultur. Ugeschwat gin d’Schaffabier-Familljen, d’Schaffplatzen, d’Methoden an Techniken, d’Schëffstippen, d’Naachen an d’Aachen.

Aside

Eise Communiqué „Einfach nur Gewurschtelt“ war im „Nöl op de Kapp